gestoria

Les pensions mínimes pujaran un 3%.

El projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat incorpora una pujada addicional per al 70% de les pensions, les de quantia menor. Després d’haver posat en marxa una pujada generalitzada del 0,25% de les pensions el 2018, el projecte de llei incorpora ara millores addicionals per a les pensions inferiors a 1.280 euros al mes ja sigui en forma d’una pujada addicional, ja sigui en forma d’avantatges fiscals.
Per a les pensions mínimes i no contributives s’ha previst una pujada del 3%. Les prestacions fins a 700 euros (9.800 a l’any) tindran una pujada de l’1,5%. Per al tram entre 700 i 860 euros (fins 12.040 euros a l’any) s’ha previst una pujada de l’1%.
A més, les pensions entre 12.000 i 18.000 euros a l’any (entre 857 i 1.280 euros al mes) es podran beneficiar de la nova deducció per rendes del treball que, a la pràctica, es traduirà en avantatge fiscal d’entre 33 i 60 euros al mes . Les pensions per sobre dels 18.000 euros bruts a l’any s’hauran de conformar amb la pujada inicial del 0,25%.
Per als funcionaris, s’incorpora una pujada salarial del 1,75% el 2018 dins un acord plurianual que inclou un augment d’entre el 6,1% i fins al 8,79% durant el trienni 2018-2020, en funció de com evolucioni el creixement econòmic (el PIB) i del compliment de l’objectiu de dèficit públic de 2020. (Cinco Días, 2018.03.28)