gestoria

Al febrer es creen 8.747 societats mercantils.

Al febrer es creen 8.747 societats mercantils, un 1,1% menys que en el mateix mes de 2017. El capital subscrit per a la seva constitució supera els 454 milions d’euros, amb un descens anual del 18,5%. El capital mitjà subscrit (51.914 euros) disminueix un 17,6%. El nombre de societats mercantils dissoltes al febrer és de 2.284, un 1,6% més que en el mateix mes de 2017. D’aquestes, el 75,6% ho van fer voluntàriament, el 9,7% per fusió i el 14,7 % restant per altres causes. Activitats administratives i serveis auxiliars presenta el menor saldo net, amb 211 societats creades.