Fiscal

El nostre equip especialitzat en matèria tributària estudia en profunditat les seves necessitats fiscals per oferir a empreses i particulars les millors solucions i recomanacions legals en benefici d’obtenir els màxims avantatges fiscals.

 • Confecció o revisió de les declaracions dels diferents impostos
 • Serveis d’optimització de costos fiscals
 • Seguretat en l’aplicació de les normes tributàries
 • Estudi de planificació i implantació
 • Seguiment puntual a les empreses
 • Anàlisi de les possibles desviacions (control trimestral)
 • Estudi previ del tancament anual fiscal

Comptable

En el departament comptable oferim, a més del registre i confecció de la comptabilitat, serveis d’assessorament comptable per tal que els nostres clients disposin de tota la informació necessària per a la presa de decisions d’acord amb la legislació vigent.

 • Confecció de la comptabilitat a l’empresa o bé a les nostres oficines
 • Ajustar-la al Pla General de Comptabilitat
 • Revisió de la comptabilitat
 • Informes comptables periòdics
 • Realització d’assentaments puntuals, com ara tancament d’exercicis, amortitzacions, provisions …
 • Confecció de comptes anuals i presentació al Registre Mercantil
 • Tramitació de llibres oficials
 • Auditoria de Comptes Anuals
 • Planificació i supervisió d’inventaris

Laboral

La serietat i professionalitat d’aquest departament ens ha portat a unes quotes altíssimes de prestigi, gràcies a les empreses que han confiat la seva gestió del personal al nostres professionals i experts.

 • Confecció de rebuts de nòmines
 • Contractes de treball
 • Confecció TC-1 i TC-2
 • Declaracions IRPF
 • Remuneracions especials, anàlisi de les circumstàncies i la seva aplicació, amb estreta col · laboració amb l’empresa.
 • Relació de costos per treballador
 • Prevenció de riscos laborals

Mercantil

La feina ben feta i l’experiència adquirida ens permet garantir uns resultats sòlids que garanteixen la millor solució davant el Registre Mercantil.

Dret mercantil:

 • Constitució, transformació i dissolució de societats
 • Redacció de contractes mercantils
 • Redacció i modificació d’estatuts socials
 • Impugnació d’acords
 • Redacció actes de juntes
 • Redacció de certificacions
 • Altres

Dret Civil:

 • Constitució i dissolució de societats civils i comunitats de béns.
 • Constitució d’associacions d’interès econòmic (AIE) i (UTE)
 • Accions en defensa de la responsabilitat

Successions i donacions

El client disposa d’un equip altament qualificat que li aportarà una àmplia experiència, gràcies a la tasca feta en l’assessorament tributari en diferents notaries.

 • Estudi i anàlisi de la situació de la massa hereditària amb estreta col · laboració amb el client per aconseguir un desenvolupament ajustat.
 • Nua propietat
 • Ús de fruit
 • Legítimes
 • Préstecs
 • Donacions
 • Compra – venda

Gestoria

A Puig Assessors ens fem càrrec dels seus tràmits i gestions administratives de forma ràpida i fiable.

 • Tràmits amb la Prefectura de Trànsit, com ara matriculacions, canvis de titularitat, baixes …
 • Administracions locals (Ajuntaments)
 • Inscripcions en el Registre Civil, Registre de la propietat …
 • Tràmits en altres organismes